Mr. E.L. Zetteler

Dit is een opinie over mevrouw mr. E.L. Zetteler werkzaam bij advocatenkantoor Wijn en Stael te Utrecht.

Op de website van haar kantoor profileert mevrouw Zetteler zichzelf met de volgende bewoordingen:

“Noor Zetteler kwam bij Wijn en Stael in 1999. Na een aantal jaren algemene praktijk ontwikkelde ze zich tot een specialist in financiering en zekerheden en insolventierecht. ‘She is becoming an insolvency expert in her own right,’ berichtte Chambers and Partners al in 2010, de internationale ranglijst voor beste advocaten, die haar als jong
talent heeft opgenomen. Ze adviseert bestuurders en financiers over (dis)continuïteit- en uitwinningsvraagstukken en voert (omvangrijke) procedures waarin de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants centraal staat. Tevens wordt Noor regelmatig benoemd als curator.

Noor is als geen ander in staat tot een vlijmscherpe analyse en het uitzetten van een doelgerichte strategie. Daarnaast heeft Noor een sterk cijfermatig inzicht. Ze weet goed rust en overzicht te bewaren, ook als een zaak zeer hectisch en complex wordt. Ze houdt van onderhandelen en adviseren. Haar drijfveer is altijd om er uit te halen wat er in zit.

Noor is lid van de beroepsvereniging Insolad en van de Vereniging voor Corporate Litigation. Ook is zij lid van het Dagelijks Bestuur van Wijn & Stael.”

Echter, de praktijk leert dat het met de kennis, kunde en gedrevenheid van mevrouw Zetteler wel meevalt.

In het faillissement van The InternetOne heeft mevrouw Zetteler de volstortingplicht van een aandeelhouder ten bedrage van 90.000 Euro afgedaan tegen een uiteindelijke betaling van 25.000 Euro. Mevrouw Zetteler heeft derhalve een ‘korting’ verleend van 65.000 Euro.

In het faillissement is aan de concurrente schuldeisers een uitkering gedaan van een kleine 50% van de vordering. Wanneer mevrouw Zetteler de belangen van de concurrente schuldeisers op correcte wijze had gediend dan hadden de concurrente schuldeisers een uitkering van rond de 75% ontvangen.

De laakbare handelwijze van mevrouw Zetteler als curator in dit faillissement laat zich het best illustreren door de in haar faillissementverslagen vastgelegde bevindingen ten aanzien van de volstortingplicht van die aandeelhouder, op een rijtje te zetten. Deze luiden als volgt:

(Verslag 11) “De curator concludeert dat nog altijd niet is aangetoond dat de heer Jansen heeft voldaan aan zijn volstortingsverplichting. De curator heeft de rechter-commissaris (D.J. van Maanen, red.) inmiddels in een uitgebreid schrijven op de hoogte gesteld van zijn bevindingen ter zake.”.

(Verslag 12“Inmiddels is in België conservatoir beslag gelegd ten laste van de heer Jansen. Er is beslag gelegd op de woning van de heer Jansen en onder de drie grootste banken van België. Het beslag op de woning en onder de Fortis Bank heeft doel getroffen. Daarmee is aangetoond dat de heer Jansen meer verhaal biedt dan hij in het verleden heeft doen voorkomen.”.

“Omdat de heer Jansen inmiddels bezwaar heeft aangevoerd tegen het beslag onder de Fortis Bank, heeft de curator, gelet op de voldoende zekerheid dat het beslag op de onroerende zaak thans biedt, ermee ingestemd dat het beslag onder de Fortis Bank wordt doorgehaald. Dit echter onder de voorwaarde dat de heer Jansen vanzelfsprekend geen rechtsmiddelen aanvoert tegen het beslag op de onroerende zaak. Een en ander op voorspraak van de Belgische advocaat van de curator.”.

“De curator heeft de heer Jansen een termijn gesteld tot 1 mei 2010 om alsnog met een serieus voorstel te komen tot minnelijke regeling van de vordering van EUR 90.000,= die de faillissementsboedel op de heer Jansen heeft.”.

(Verslag 13“De curator is nog in onderhandeling met de heer Jansen over een minnelijke regeling. Met betrekking tot het gelegde conservatoire beslag heeft de Belgische voorzieningenrechter geen termijn bepaald voor het aanhangig maken van de procedure.”.

(Verslag 14“De curator heeft de heer Jansen via zijn Belgische advocaat een finaal voorstel bericht van EUR 45.000,-, zijnde de helft van het bedrag van EUR 90.000,- dat de heer Jansen bij het nemen van de aandelen in het kapitaal van TIO had moeten volstorten.”.

“Omdat de heer Jansen niet heeft gereageerd op dit finale voorstel, rest de curator niets anders dan de procedure, waarin de betaling van EUR 90.000,- (te vermeerderen met de aanvullende kosten en rente) van de heer Jansen gevorderd wordt, bij de Rechtbank te Utrecht aanhangig te maken. Tot verzekering van haar verhaal heeft de curator beslag gelegd op de woning van de heer Jansen te België, zoals de curator reeds in eerdere verslagen kenbaar heeft gemaakt. De (concept) dagvaarding is reeds gereed.”.

(Verslag 15) “Inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt met de heer L.R. Jansen tot minnelijke regeling van alle aanspraken die de faillissementsboedel op de heer Jansen heeft. De overeengekomen afkoopsom ligt onder het eerder gedane tegenvoorstel van de curator, toch heeft de curator na analyse van de procesrisico’s, indachtig alle omstandigheden van het geval, deze regeling voorgelegd aan de rechter-commissaris, die vervolgens met de regeling heeft ingestemd.”.

“Thans is de Belgische advocaat, die door de curator ter zake is ingeschakeld, doende om in België de afwikkeling van deze regeling te bewerkstelligen, waarna de curator het overeengekomen bedrag van EUR 25.000,-, minus de gemaakte kosten, zal incasseren”.

(Verslag 16“De afwikkeling van de minnelijke regeling laat langer op zich wachten dan gepland. Om onduidelijke redenen is de concept vaststellingsovereenkomst, die reeds begin maart 2011 tussen (de Belgische advocaat van) de curator en (de Belgische advocaat van) de heer Jansen is gewisseld en akkoord bevonden, eerst op 2 mei 2011 door de heer Jansen ondertekend en eerst op 16 mei 2011 tussen de Belgische advocaten gewisseld, waarna de curator deze getekende overeenkomst eerst op 26 mei 2011 heeft ontvangen.”.

“Thans wacht de curator op de originele overeenkomsten die per gewone post zullen worden ontvangen en vervolgens ondertekend retour moeten worden gezonden. De betaling van de heer Jansen zal dan omgaand na de door beide partijen ondertekende overeenkomst worden ontvangen.”.

“De curator heeft inmiddels meerdere malen aangedrongen bij haar Belgische advocaat op de spoedige afwikkeling van de minnelijke regeling.”.

Bijzonder kwalijk is dat curator Zetteler haar onmacht om een wettelijke volstortingplicht uitgewonnen te krijgen zich eerst verschuilt achter ‘voorspraak van haar Belgische advocaat’ vervolgens de korting vergoelijkt met een verkregen instemming van de rechter-commissaris en voor wat betreft de lange duur van de uiteindelijke uitwinning van het bedrag de vinger wijst naar haar advocaat in België.

En dat terwijl mevrouw Zetteler zich op de website van haar kantoor profileert als ‘specialist in financiering en zekerheden en insolventierecht’, adviseur van ‘bestuurders en financiers over (dis)continuïteit- en uitwinningsvraagstukken’ en aangeeft (omvangrijke) procedures te voeren waarin ‘de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants centraal staat’ ?

Bovendien acht mevrouw Zetteler zich ‘als geen ander in staat tot een vlijmscherpe analyse en het uitzetten van een doelgerichte strategie’, heeft mevrouw Zetteler ‘een sterk cijfermatig inzicht’, houdt mevrouw Zetteler ‘van onderhandelen en adviseren’ en is haar drijfveer ‘om er uit te halen wat er in zit’ ?

Het mag duidelijk zijn dat de concurrente schuldeiser in het faillissement van The InternetOne een andere mening is toegedaan over de vermeende kennis, kunde en functioneren van mevrouw E.L. Zetteler.

Heeft u in dit faillissement, of in andere faillissementen waarin mevrouw Zetteler curator is (geweest) een negatieve ervaring dan kunt u dat melden via deze link

 

 

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.